Home About
Fakatū fakapitoa:

Talofa ni, mālō lava

Kua i ei te māliliega a te Mālō ke mafai nā pālota ke fai fakaaogā ai te neti, ko he vāega o te taki ke fakalelei te fakatinoga o nā pālota o nā komiti a nā āoga. I te taimi tēnei, ko nā pālota mo nā komiti e mafai oioti ke fai fakaaogā ai nā pepa. Ke mafai ke fakaaogā te neti ke fai ai nā pālota, ko he auala tenā ke kaumai ai te faiga o nā pālota ki te henituli 21st, mā fakamaliegia nā mokomokoga o tamaiti āoga, nā mātua ma nā kaufaigāluega a nā āoga.

Kā mafai e nā āoga ke filifili ke fai ā lātou pālota e fakaaogā ai nā pepa e vēia ona i ei ai i te taimi nei, pe fakaaogā te neti kae fakaleoleo te fakaaogāga o nā pepa.

Ko nā hūiga tāua i te Tulafono ke mafai ai ke fakaaogā te neti mō nā faigā pālota:

  • Fatu ni taki ki te fakatinoga o nā gāluega ma nā auala e fakatino ai ke fakamautinoa ai ko nā palota e fakaaogā ai te neti e haogalēmū ma puipuia
  • Fakatū he hikimi ke pāhia ai nā gāluega (accreditation scheme) ke mafai ai e te Matāeke ke hiaki te agavaka o nā tautuaga ke mulimuli ki nā taki, kae ke hē fakatinoa ai e nā āoga te mea tēnei.
  • Manakomia nā tautuaga iēia kua pāhia ke fakaaogā ke fai ai nā palota a mātua ma te kaufaigāluega i te neti kae hē ko nā pālota a tamaiti āoga
  • Manakomia ke i ei pea ni pepa e āvanoa ki nā tino palota, e tuha lava kāfai e i ei he āoga kua fai ā lātou pālota fakaaogā ai te neti

Iētahi huiga:

Ko iētahi huiga ki te tulafono e fehoahoani ki nā pālota a nā komiti ke holoholo lelei te fakatinoga. Ko nā mea iēnei:

  • Fakataga te faitauga o nā pepa pālota i nā pālota e fai i te neti ke fakataunuku kae e hē i ei ni tino hukehuke, auā e hē mafai e hē tino hukehuke ke kikila ki he faitauga e fai i he komipiuta 
  • Kavekehe te filifiliga e fakapolokalame ai te leva (83 aho) ke fai ai he pālota mo he komiti, e vēia ona mātau i nā fakatalatalanoaga, ko te piliota tēnei e leva ātili. Ko nā āoga e i loto o te polokalame leva tēnei, kā toe olo ki te polokalame pukupuku (63 aho)
  • Hui te polokalame pukupuku o nā pālota ke lava te taimi o te kaufaigāluega ke tapena ai nā pepa pālota
  • Fatu he polokalame pukupuku lele (e tuha ma he 30 aho) mō nā faigā pālota mō ni hui tamaiti āoga ma nā pālota pukupuku ke hui he faiāoga kua hē āvanoa (by-elections) kae ke fakafaigōfie ke toe fakatumu ai nā āvanoa

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Tokelauan)[PDF, 150 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March