Home About
Ko e fakataitaiaga kua mahuiga

Fakaalofa atu moe hu mai.

Kua talia he Fakatufono ke eke e viliaga hila mo taha puhala ke fakafoou aki e tau puhala fakagahua ke vili aki e tau tagata ne leveki mo e hataki e aoga. Ke he magaaho tonu nei, ko e maeke ni e tau viliaga ke he tau tagata leveki mo e hataki e aoga ke fakaaoga he tau lau pepa mooli. Ka fakaaoga e hila ke fakagahua aki e tau viliaga, ko e taha puhala a ia ke lagaki hake e tau viliaga ke hoko atu ke he atuhau 21 aki e teau, mo e kautu e tau amaamanakiaga he tau fanau aoga, tau mamatua mo e tau tagata gahua heaoga.

To moua he tau aoga e ataina ke fifili ke fakahoko e tau viliaga ha lautolu mo e fakaaoga he tau puhala ne haha ki ai he magaaho tonu nei, ko e fakaaoga he tau lau pepa mooli, po ke fakaaoga toko ua e viliaga hila mo e fakaaoga he tau lau pepa mooli.

Ko e tau hikihikiaga uho ki loto he tau Mata Fakatufono ke fakamukamuka ke fakaaoga e hila ke lata mae tau viliaga ha nei:

  • Fakatokatoka e pulotu tonuhia mae gahua mo e puhala fakamahani ke taute ke iloa mooli kua  haohao mitaki mo e nakai fai lekua ke fakaaoga e hila ke fakagahua aki e tau viliaga.
  • Fakamau ki ai e taha sikimi ke moua e fakamooliaga ke maeke e Faahi Gahua ke kumikumi ko e fahia nakai a ia ke fakamooli ke he puhala ne kua fakamahani ke taute
  • Kua lata ni ke fakaaoga ni he tau puhala ne kua moua e fakamooliaga ke lata mae tau viliaga he tau mamatua mo e tau faiaoga kae nakai mae viliaga he tau fanau aoga
  • Kua lata agaia ni e tau lau pepa mooli ke fakaaoga he tau tagata vili, pete ni ka haha i ai e puhala ne fakaaoga he hila ke fakaholo aki e viliaga.

Ko e falu foki ne kua fakahakohako:

Ha i ai foki falu a tau hikihikiaga ke he tau mata fakatufono ke lagomatai atu ke he holoaga mitaki he viliaga ke moua e tau tagata ne leveki mo e hataki e aoga. Ha nei e tau mena ia:

  • Ke fakaata e totouaga he tau numela vili he viliaga ne fakaaoga he hila ke fakagahua ka e nakai fai tagata ke tuku mata ki ai ha ko e mena na nakai maeke mau he tagata nei ke tuku mata e totouaga mai he lakau hila komopiuta 
  • Uta kehe e fafatiaga taimi loa (83 e aho) ne fakatoka mae viliaga he tau tagata leveki mo e hataki, ha kua fakakite maali he tau fakatutalaaga ha mautolu ko e loa lahi e magaaho fafati nei. Liuaki e tau aoga ne kua fita he fai fafatiaga ke he taimi loa, ke he fafatiaga taimi ku (63 e aho)
  • Fakahako e viliaga ne fafati ke he taimi ku ke maeke e tagata gahua mae viliaga ke loaloa atu foki e magaaho ke fakatokatoka e tau pepa vili.
  • Fakakuku hifo e taimi fafati (fakataitai ke he 30 e aho) ke lata ia mae viliaga he tau hukui mae tau fanau aoga mo e viliaga ku ke fakamukamuka e tau pu gahua nei ke fakapuke

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Niuean)[PDF, 159 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March