Home About
‘Amnåk pumue ta:

Noa ‘ia ‘e mḁuri.

Matanitū täe kḁu ‘åk la a ‘sok hil tē la a ‘sok ‘e sal fo ‘ou te ‘is electronic la la ‘oag ‘esea ma rēre fo ‘ou ma ‘amnåk ne garue se hil tē ne mou se kḁutḁunḁ ‘iḁg ne ut rakoga. ‘E ‘on ‘ihete ‘ hil tē ne ut rakoga a ‘sok ke ‘e få ‘ se rḁu ne pepa. A ‘vavhiḁn ne hil tē la a ‘sok ‘e sal fo ‘ou te ‘is electronic täe kḁinag salat ne la a ‘sokoa hil tē ‘e laloag ne 21st century, ma la ‘atakoa ‘ḁkia pā ‘es ‘on lä ‘riri ‘ rako, o ‘o ‘i ma famӧr garue ‘e ut rakoga.

Ut rakoga la pō la rēpuer la a ‘sok ‘oris hil tē ka la a ‘es ‘ao ‘åk ‘e salat ‘e ‘on ‘ihete ‘ ne a ‘es ‘ao ‘åk pepa ne a ‘es ‘ao ‘åk ‘e sal fo ‘ou te ‘is electronic ka noh a ‘es ‘ao ‘åk hil tē ‘ne få ‘ se ta pepat.

‘Amnåk ti ‘ut ne la jene ‘e laloag ne Foho la a ‘vavhiḁn la a ‘sok hil tē ‘e sal fo ‘ou te ‘is electronic:

  • Ӧs ne ‘amnåk ne garue ‘e sal fo ‘ou te ‘is la ‘io la a ‘sok ne hil tē te ‘is la a ‘sok a ‘lelei ka ū ‘e ta tē se leleit
  • Fu ‘åk ne ta sal fakgaruet ne he ‘ accreditation scheme la pō la Ministerī la sḁkior toton ‘on la pō ne ta ut garueagat la ‘atakoa ‘ḁkia ‘amnåk ne garue ne la a ‘soko, la pō la ut rakoga la se a ‘noa a ‘sokoa ne kokon ‘åk
  • Pā ‘eset la ut garueag ne aier ‘åk fak foh la a ‘sok garue (accredited providers) la a ‘es ‘ao ‘åk se hil tē ‘on o ‘o ‘i ma famӧr garue ka ‘eagke ‘ea se hil tē ‘on lä ‘riri ‘ rako
  • Kop la noh a ‘es ‘ao ‘åk rḁu pepa se hil tē nōnō ka famӧr ne la hil tē pā ‘es, ma ‘inea ne tese ut rakoag ta rē puer la a ‘sok ta hil tēet la a ‘es ‘ao ‘åk ‘e sal fo ‘ou te ‘is electronic

Jen ne tore:

Jen hoi ‘åk ne la a ‘sok se foho la hḁiasoag se hil tē la a ‘sok a ‘lelei. Te ‘i:

  • A ‘vavhiḁn la hat ne ti ‘ ne famӧr ne hil tē la a ‘sok ka kat ‘es ra ta le ‘et la väe la hata ti ‘ ne famӧr ne hil tē ne matḁ ‘ la hil tē la a ‘sok nonoj ‘e rēko väe ne ta famorit la a ‘sok väeag hete ‘is av ma ‘oit kat pō ‘e ra la noh matḁ ‘ se hatat ne la a ‘sok ‘e kompuita
  • ‘Ut ‘åk ne roa (terån 83 )ne hil tē ta la sal hoi ‘ḁkit se hil tē ne kḁutḁunḁ ‘iḁg ne board ta, la fak ma se räe tēet ne rak ‘ḁkim ‘e tḁunḁ ‘it ne far ‘åk a ‘häem ‘e famori iḁ roa siren. Ut rakoag ne a ‘es ‘ao ‘åk ‘e sal ne hil tē ne roa ta la hӧ ‘ la a ‘luḁk (terån 63) ‘oris sal ne hil tē
  • Jen ne rēre ne hil tē ta la na ta av het se famӧr ne osia ‘amnåk ne graue ta av roat se iris la osia te ‘ ne peap ne mou hil tē ta
  • A ‘es ‘ao ‘åk ne ta av luḁk het (hḁlitḁuḁg ma terån 30) se hil tē ‘on lä ‘riri ‘ rako ma famӧr garue la a ‘sok a ‘vavhiḁn ‘on la hil ne ta famorit la togia fuḁg ‘on ta le ‘et

 

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Rotuman)[PDF, 179 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March