Home About
Te beba ni bubuti:

Mauri ao Uotiko

E a tia te Tautaeka ni kariaia boutokaan rinerine n te intanete bwa teuana te waaki ae boou nakon te kainibaire ibukin rineakia kain ana babantararua te reirei. N te tai aei, rineakiia kain te babantararua e tii kona ni karaoaki man kanoakin booma. Karaoan rinerine iaon te intanete, teuana te kawai e na kangaraoi karaoan rinerine inanon te ka 21 n tienture, ao ni karokoira n aia kantaninga ataei n te reirei, kaaro ao taan reirei.

A kona reirei ni karaoa aia rinerine ni kabongana tein te rinerine ae ngkai ke iaon te intanete ke ni kabongana te booma.

Bitaki aika a kakawaki nakon taian Tua ni boutokai karaoan rinerine iaon te intanete bon:

  • Karaoan anga ni mwakuri ao kanibaire aika boou a boutokai rinerine iaon te intanete aika a mano ao aki kona n noraki
  • Katean anga n tutuo ni kabwaati ike e na kona te Ministry n tuoa ana waaki ma ana konabwai te tabo n mwakuri n roko n te tamaraoa are e kantaningai, n te aro are reirei ana aki bae n
  • kainnanoia accredited providers (taabo ni mwakuri ake a kariakaki) ba a na kabonganaki ibukia kaaro ao taan mwakuri ma tiaki ibukin aia rinerine ataein te reirei
  • kainnanoi paper forms (booma) ni bon tauraoi naba ibukia taan rinerine, e ngae ngke e a kona te reirei ni karaoa te rinerine iaon te intanete

Bitaki tabeua:

Bitaki tabeua nakon tuua a na buoka kabutan raoi rineaia kain te babantararua iaon te intanete. Bwai aikai:

  • Angaraoi warekan muin rinerine iaon te intanete ba e na karaoaki n akea kainnanoaia taan tutuo
  • Kanakoan te tai n rinerine ae (83 te bong) anauna ibukin rineaia kain te babantararua, n aron ae oti n tain te maroro e bon rang ananau Reirei ake a mena iaon te timetable ae ananau a tangira kauarerekean te timetable nakon (63 te bong)
  • Bitakin te timetable ibukin te rinerine ae uarereke taina n angania returning officers aia tai ni katauraoi beba ibukin te rinerine
  • Kabwarabwaran te timetable ae uarereke riki taina (tao 30 te bong) ibukin rineaia taan tei ibukia ataein te reirei ao rineia taan mwakuri ni kabebetea kanoakin nakoa aikai

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Kiribati)[PDF, 89 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March