Home About

Ko hono toho ‘o e pale ki hono fakakakato ‘o e savea ko ‘ení ‘i he ‘initanetí

Ko e hū ke kau ‘i hono ikuna‘i ‘o e pale ko ha vausia pe kaati me‘a‘ofa $200 (pa‘anga Nu‘u Sila) 

Fakamatala‘i ‘o e (ngaahi) palé 

‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi pale ‘e ono ‘oku fe‘unga mo e NZ$200 takitaha ke ‘oatu ki ha kau ikuna kehekehe ‘e toko ono. ‘E lava ke fili ‘e he kau ikuna ‘o e pale ‘e tohó ha vausia ‘e taha pe kaati me‘a‘ofa ‘oku fakamahui‘inga‘i ki he NZ$200 meí he taha ‘o e ngaahi pisinisi ko ‘ení: 

 • Vausia supamāketi [supamāketi ‘e fili ‘e he tokotaha ikuná] 
 • Vausia ‘utu penisini [pausa ‘e fili ‘e he tokotaha ikuná] 
 • Vausia Teunga Ako NZ 
 • Vausia Noel Leaming 
 • Vausia Smiggles 
 • Vausia Warehouse 

Founga ‘o e hū ‘o kau ki aí 

Ke hū ‘o kau ki he pale ‘e tohó, kuo pau ki he tokotaha takitaha ‘e hū ki aí ke ne: ● Fakakakato tu‘otaha ‘a e kotoa ‘o e saveá ‘i he ‘initanetí 

 • ‘Omai honau tu‘asila ‘īmeili ‘oku lolotonga faka‘aonga‘í 

Koe ‘atā ki aí 

 • Ke lava ke hū ‘o kau atu ki he pale ‘e tohó, kuo pau ke ‘omai ‘e he tokotaha ‘oku hū atu ki aí honau tu‘asila ‘īmeili ‘oku lolotonga faka‘aonga‘i 
 • Kuo pau ke loto ‘a e tokotaha ‘oku hū ‘o kau ki aí ke ne hoko ko ha mēmipa ‘o ha ngaahi kulupu fakatotolo ‘a e Te Tāhuhu o te Mātauranga | Potungāue Akó ‘i Aotearoa Nu‘u Sila 
 • ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha ngaahi fakangatangata ki he ta‘u motu‘á ke hū ‘o kau ki aí 
 • ‘Oku totonu ke ma‘u atu ‘e he fānau ‘oku ‘i lalo hifo honau ta‘u motu‘á ‘i he ta‘u 16 ha fakangofua meí he ‘enau mātu‘á pe tokotaha tauhí 
 • ‘Oku ‘ikai ‘atā ke hū ‘o kau ki he pale ‘e tohó ‘a e kau ngāue ‘a e Te Tāhuhu o te Mātauranga | Potungāue Akó 
 • Kuo pau ke nofo fonua ‘i Nu‘u Sila ‘a kinautolu ‘oku hū ‘o kau ki aí 
 • ‘Oku ‘ikai ngofua ha toutou hū ke kau tu‘olahi ki ai 

Fakaikiiki ki hono toho ‘o e palé 

 • ‘Oku lele ‘a e saveá meí he ‘Aho 28 ‘o ‘Okatopa 2022 ‘o ngata he taimi 12 ho’atā ‘o e ‘aho 9 ‘o Tīsemá
 • ‘E toho ‘a e kau ikuná ‘i he ‘aho  Mōnite 12 ‘o Tīsema 2022, ‘o ngāue‘aki ‘a e founga fili tau‘atāina (randomised algorithm) 
 • ‘E fakahā atu ki he kau ikuná ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e ua meí he ‘aho na‘e fakahoko ai ‘a e tohó 
 • ‘E fakahoko atu ‘a e fetu‘utakí ki he kau ikuná ‘i he ‘īmeili na‘a nau ‘omaí 
 • ‘E fiema‘u ke tali mai ‘e he kau ikuná ‘a e ‘īmeili na‘e ‘oatú ‘o ‘oua ‘e tōmui ange Taimi 12 ho’atā ‘o e ‘aho Falaite 16 ‘o Tīsema 2022
 • ‘E ‘īmeili atu ‘a e vausia pe kaati me‘a‘ofá ki he kau ikuná ‘i loto ‘i ha ‘aho ngāue ‘e nima meí he ‘aho na‘e fili ai ‘e he kau ikuná ‘a e fa‘ahinga vausia pe kaati me‘a‘ofa ‘oku nau loto ki aí (meí he ngaahi pale ke fili mei aí). 

Ko e tokotaha tu‘uakí 

Hingoa ‘o e Kautahá: Stanley St Limited 

Fika ‘o e kautahá (company number): 485061 

Fika GST / IRD: 57-341-238 

Tu‘asila: 22 Stanley Street, Parnell, Auckland 

Telefoni: 09 358 5752 

Tu‘uaki ma‘á e 

Te Tāhuhu o te Mātauranga | Potungāue Akó 

PO Box 1666, Wellington 6140