Home About
Ko e Tefitoʻi Fokotuʻú

Mālō e lelei pea mo e lava mai.

Kuo tali ʻe he Puleʻangá ke fakaʻatā ke fakahoko ʻa e filí ʻi he founga fakaʻilekitulonikí ko ha konga ia ʻo hono ʻai ke fakaeonopōni ʻa e fokotuʻutuʻu ki hono fili ʻo e poate akó. ʻI he taimí ní, ko e fili ki he poaté ʻoku fakahoko pē ia ʻi he ngaahi foomu laʻipepa. Ko e fakaʻatā ʻo e fili ʻi he founga fakaʻilekitulōnikí ko e taha ia ʻo e founga ke ʻomai ai ʻa e filí ki he senituli 21, pea ʻe feʻunga ia mo e ngaahi fiemaʻu ʻa e fānau akó, ngaahi mātuʻá mo e kau ngāue ʻi he ʻapiakó.

ʻE lava ʻe he ngaahi ʻapiako ke fili ke fakahoko ʻenau filí ʻaki ʻa e founga pepa fili ʻi he taimí ní pe ko e fakahoko ʻa e fili ʻi he founga fakaʻilekitulōnikí kae kei ʻi ai pē foki mo e pepa fili, ʻo ka fiemaʻu.

Ko e ngaahi liliu tefito ki he Tuʻutuʻuni ke fakaʻatā ke fakahoko ʻa e fili ʻi he founga fakaʻilekitulōnikí ko e:

  • Fokotuʻu ha ngaahi tuʻunga ki he ngaahi meʻa fakatekinikalé mo e founga ngāué ke fakapapauʻi ko e ngaahi fili ʻi he founga fakaʻilekitulōnikí ʻoku hao mo mātuʻaki malu.
  • Fokotuʻu ha founga ke fakamafaiʻi ʻaki ʻa e pōtoʻi ngāue (accreditation scheme) ʻa e kau fakahoko ngāué, ke lava ai ʻe he Potungāue ʻo vakaiʻi ʻaki ʻa e malava ʻa ha kautaha ke nau feʻunga mo lavaʻi e tuʻunga ngāue ʻoku fiemaʻú, ka e ʻoua ʻe toe fai eni ʻe he ngaahi akó
  • Ko e fiemaʻu ʻa e ʻū kautaha fakamafai kotoa ki hono fili ʻo e fakafofonga ʻo e mātuʻa mo e kau ngāue ʻo e ʻapiako kae ʻikai ki he fili ʻo e kau fakafofonga ʻo e fānau akó
  • Fiemaʻu ke kei ʻi ai pē foki mo e foomu pepa filí kiate kinautolu ʻoku filí, ʻo tatau aipē pe kuo fili ʻa e akó ia ke fakahoko ʻa e filí ʻi he founga fakaʻilekitulōnikí

Ngaahi liliu kehe:

Ko e liliu kehe ʻe niʻihi ki he ngaahi tuʻutuʻuní ʻe tokoni ia ki hono fakahoko lelei ange ʻo e fili ki he poaté. ʻOku kau ki heni ʻa e:

  • Fakaʻatā ke lau ʻa e fili ʻi ha founga fakaʻilekitulōniki ke fakahoko pea ʻikai ke ʻi ai ha kau faisivi (scrutineers) koeʻuhí he ʻikai lava ʻe he tokotaha faisivi ʻo siofi maʻu pē ʻa e tānaki ʻo e filí ʻi he komipiuta 
  • Toʻo ʻo e lōloa (ʻaho ʻe 83) ʻo e taimi tēpile ki he filí ʻo e poate, he naʻe fakahā mai mei he talanoa ko e taimi koeni ʻoku fuʻu lōloa. Ko e ngaahi ako naʻe ʻi he taimi tēpile lōloa te nau foki kinautolu ki he taimi tēpile nounou (ʻaho ʻe 63)
  • Ko hono fakaleleiʻi ʻo e taimi tēpile nounou ke ʻoange ai ki he kau ʻofisa fai filí ha taimi ke nau teuteu ai ʻa e ngaahi fakamatala kotoa pē ʻoku fiemaʻu ki he filí
  • Ko e fakahoko mai ʻo ha taimi tēpile ʻoku nounou angé (ngalingali ko ha ʻaho nai ʻe 30) ki he fili ʻo e fakafofonga fili maʻá e fānau akó mo e kau ngāue ʻi he akó ke ʻai ke toe faingofua ange hano fakafonu ʻo e ngaahi lakanga koení

 

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Tongan)[PDF, 165 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March