Home About
Ministeri ne Rako ös våh väeag monē ruḁ la hḁiasoag se rak tē ʻon leleaʻ Pasefika la pō la iris la sokʻåk aʻlelei ʻoris rako ka matḁʻ aʻlelei se ʻoris mḁuri ʻe av noanoa teʻis hün se COVID-19.

Väeag monē ʻi Pacific Education Innovation Fund ma Pacific Education Support Fund täe hat la väegat ʻe miliön vạlaghul ma äf tarḁu ruḁ ($80.2m) ne aʻpāʻåk se rak tē ʻon Famör Pasefika ka ne hat se väeag monē ofrḁu teʻis COVID-19 Response and Recovery Fund ne rakʻḁkim ʻe ʻamnåk fakgarue teʻis Action Plan for Pacific Education 2020-2030 (ʻAmnåk fak Garue se rak tē ʻon Famӧr Pasefika ʻe 2020-2030).

Väeag monē ʻi hḁilaʻoag ma garue ofrḁu ne Matanitū ta aʻsok ne iofʻåk se nohnoh ma måür lelei ʻon famori ma ʻoris la sokʻåk aʻlelei ne ʻoris rako, ka garue ʻi heleʻ tapeʻ ma se fūʻåk ne fūḁg fakgarue foʻou la muḁʻḁkia ma puer se maj ne garue, väeag monē teʻis Urgent Response Fund, hḁiasoag ne ös se leleaʻ rako hün se ʻafʻaf ne filoʻu ma hḁiasoag ne ös se leleaʻ rē rako hün se ʻoris mḁuri, la pō la iris la pō hḁiasoag ʻe maj ne garue ʻi: guidance counselling ma counselling services.

Nōnō ka ʻou garuet la hḁiasoag la hḁisokʻḁkigen leleaʻ rak Pasefika se ut rakoga ne ʻäe ma ʻou aʻhäe foʻou ka lelei ne la hḁiasoag se leleaʻ rak Pasefika ma ʻoris kḁunohoga, ʻäe la pō seʻ ma la far hḁiasoag ʻe väeag monē ʻi: Pacific Education Support Fund ne Pacific Education Innovation Fund ʻe laloag ne fḁu teʻis 2021.

Nōnō ka ʻäe kat aierʻåk ʻe ra la pō ʻe väeag monē teʻis ʻe ʻou far tēet ʻe 2020, ʻäe hḁiatuḁg la pō ta pukut ne la rakʻḁkiof se ʻäea ne iris la pō la hḁiasoag tapen ʻäe la ʻutʻḁkia lelei ne ʻou puk far tē ta se väeag monē ʻi ʻe ʻon ʻiheteʻ. Nōnō ka ʻäe kat seminte pō ʻe ra ta pukut ʻe irisa, figalelei ma heʻ se ofese ʻe utut ne ʻäe noho e la rakʻåk se irisa.

Rogrog luḁk ne Tranche 2 Pacific Education Support ma Pacific Education Innovation Funds

PACIFIC SUPPORT FUND 

Väeag monē ʻi la fuḁpʻåk se pureʻag liḁm (Auckland, Waikato, Hawkeʻs Bay-Tairāwhiti, Wellington, ma Canterbury ma Chatham Islands)

Väeag monē teʻis aierʻåk ke se pureʻaga, kḁutḁunḁʻiga ma ut garueag ne aʻsok garue teʻis la hḁiasoagan leleaʻ rako ma ʻoris kḁunohoga la aʻpotsusunuen ʻamnåk fak rako ma ʻamnåk ne mou se måür fakforo ne kop ma fupum ʻe rēko COVID-19. ʻAmnåk ʻi la hat tapeʻ ma:

  • ʻut ʻåk ne hḁikḁinagag ʻon kḁunohoag Pasefika ma ut rakoga se muḁ ʻe sal ne la hḁisokʻḁkigen ma hḁiasoagan kḁunohoga ma ʻoris leleaʻ rako la noh hḁifäeagag ma kikia.
  • hḁisokʻḁkiḁg ne leleaʻ rak Pasefika ma ʻoris kḁunohoga se ut garueag ne la hḁiasoag se ʻoris pā ʻes fak rako, fak se ös ne ut ne leleaʻ rako la pō la hḁipoag la rak tē agʻesea, ma ʻamnåk ne la ʻesʻao se ʻiris la sokʻḁkia ʻoris rako ma ʻoris rak fak garue.
  • hḁiasoag se leleaʻ rako la pō la iris la höʻ se rak lamlama, ut rakoga ne se ut rakoag ʻon läʻririʻ pḁu, ma heleʻ tapeʻ ma se ʻoris la aoag ne sal tūtū ne hḁitḁuḁg ma irisa la sokʻḁkia ʻoris rako ma rak garue.
  • hḁiasoag se leleaʻ rak Pasefika la höʻ ma sokʻåk aʻlelei ʻoris rako ma noh hḁifäegag ma kikia.

ʻAmnåk ma rogrog ne väeag monē teʻis Support Fund

PACIFIC INNOVATION FUND

ʻE fḁu teʻis 2021, famӧr rakʻåk tē, ut rakoga, kḁutḁunḁʻiḁg ne pureʻaga, ut garueag ne rakʻåk tē, famӧr ne sḁkior se ʻamnåk lelei ne rako ʻe teʻ ne ut ne Niu Sirḁgi la pō la farʻåk se vӓeag monē teʻis la hḁiasoag se måür lelei ma hḁiasoag se resӧn ne rako se leleaʻ rak Pasefika ma ʻoris kḁunohoga ne leum ʻe raksaʻ ne sokom hün se COVID-19 ʻe vӓeag monē ruḁ ʻi:

  • Sal foʻou ne la hḁiasoag se rakʻåk tē ne aʻsok ʻe fäeag fakfifis ta ma fäeag tūtū ne Pasefiḁk ta ma rakʻåk tē ne aʻsok ke ʻe ta fäegat ʻe fäeag tūtū ne Pasefiḁk ta ʻe ut rakoag ʻon läʻririʻ pḁu ma ut rakoga; ne
  • Sal foʻou ne la hḁiasoag la ao potoa ma aʻsokoa ʻamnåk ne mou se måür fakfor ma ʻamnåk fakrak ma resön ne mou se rak tē ʻon famör Pasefika.

Fupʻåk ne sal foʻou ʻi leum ʻe aʻhäe foʻou ne sal foʻou ne la aʻsokoa ʻamnåk ma pā ʻes fak rak ne ʻos pureʻaga.

ʻAmnåk ma rogrog ne väeag monē teʻis Innovation Fund