Home About
Te Minisituli o Akoga ko oti ne fakatoka ne ia e lua alaga tupe fesoasoani o lagolago ki te manuia o fanau Pasifika i akoakoga pena foki mo te olaga ʻlei i taimi o te COVID-19.

Te Pacific Education Innovation Fund mo te Pacific Education Support Fund se vaega o te $80.2 miliona e fakagalue i te akoakoaga o Pasifika e auala i te COVID-19 Response and Recovery Fund tela ne fakailoa atu i te Palani Fakagalue mo Akoakoga a te Pasifika 2020-2030.

A laua e olo tonu mo te kiloga lasi a te Malo ki luga i te olaga ʻlei mo te fakatasi atu ki akoakoga, e aofia iei te fakataunuga o avanoaga foou i tulaga Takitaki o te Kalikilame, te Urgent Response Fund, e lagolago ki te tokagamalie o te mafaufau o te tamaliki i akoakoga, lagolago ki te olaga ʻlei o latou e akoako atu, kae maua foki iei avanoaga ki te fakatakitakiga o fautua atu mo tulaga fesoasoani tau kaunisela.

Kafai koe e fai sokotakiga o fanau Pasifika i akoakoga mo mea tau akoakoga io me isi ne ou manatu e foou o lagolago ki fanau Pasifika i akoakoga mo olotou kāiga, e mafai ne koe o fakatagi atu ki te Pacific Education Support Fund io me ko te Pacific Education Innovation Fund i te 2021.

Kafai ne seki manuia tau fakatagi ki tupe fesoasoani i te 2020, e ʻtau o maua ne koe ne fautuaga o fesoasoani ke mafai o fakamalosi tau akaiga mo te launi tenei o tupe fesoasoani. Kafai e seki maua ne koe, fesokotaki ki te ofisa i te otou fakai tena.

Te ata saukatoa o te Tranche 2 Pacific Education Support mo te Pacific Education Innovation Funds

PACIFIC SUPPORT FUND (TUPE FESOASOANI O ʻLAGO PASIFIKA)

Alaga tupe ka fakasoa ki fakai lasi e lima (Auckland, Waikato, Hawkeʻs Bay-Tairāwhiti, Wellington, mo Canterbury fakatasi mo Chatham Islands)

Tupe fesoasoani e avanoa ki fakapotopotoga e galue fakapitoa mo komiuniti, potukau mo fakapotopotoga e fesoasoani ki fanau i akoakoga fakatasi mo olotou kāiga ke tauga tonu mo manakoga tau te akoakoga pena foki mo te olaga ʻlei kola ne fakamafua aka kae/io me fakaʻlasi ne te COVID-19. E aofia iei ko:

  • atiakega o vaa fealofani o kāiga Pasifika mo koga e fai iei akoakoga mai te faiga o sokotakiga kae fesoasoani ki kāiga mo latou i akoakoga ke toe sokotaki.
  • faiga o sokotakiga o fanau Pasifika i akoakoga mo olotou kāiga ki fesoasoani e tauga tonu kola ka avatu ne latou a fesoasoani ki manakoga tau akoakoga, pela mo te tauloto i loto i te fakai o te akoga pena foki mo te mafai o maua avanoaga ki akoakoga e tumau te fakatele mo avanoaga e akoako ki faiga o galuega.
  • lagolago atu kia latou i akoakoga ke toe foki ki akoga lasaga tolu, akoga io me ko akoga kamata kae sala fakaʻlei te akoakoga e tauga tonu pena foki mo avanoaga e akoako ki faiga o galuega.
  • lagolago atu ke fakamaoni o olo ki akoga kae ke tumau te aofia o fanau Pasifika i akoakoga.

Mo fakamatalaga faopoopo o te Support Fund

PACIFIC INNOVATION FUND (TUPE FESOASOANI MO MANATU FOOU PASIFIKA)

I te 2021, a tino e fai ne latou akoakoga, koga e fai iei a akoakoga, potukau a komiuniti, fakapotopotoga e galue fakapitoa, tino fai sukesukega mo tino ʻpoto mai soose koga o Aotearoa e mafai o akai ke tali atu ki manakoga tau te olaga ʻlei i koga e nofo iei pela foki mo te kalikilame o fanau Pasifika i akoakoga mo olotou kāiga kola ne fakamafua mai kae/io me ko fakaʻlasi aka ne te COVID-19 i feitu e mafai o foou kae fakaoga alaga tupe fesoasoani konei e lua:

  • Faifaiga foou i feitu tau te ʻgana Pasifika fakatasi mo se ʻgana aka pela foki mo te fakamalosiga o te ʻgana i loto i akoakoga kamata io me ko akoga; io
  • Faifaiga masani i auala foou ke tauga tonu mo manakoga tau te olaga ʻlei mo te kalikilame e tau atu ki akoakoga Pasifika. 

Manatu foou e fakamafua mea, auala foou io me ʻkese ke mafai o fetaui tonu mo manakoga tau akoakoga a otou komiuniti.

Mo fakamatalaga faopoopo o te Innovation Fund