Home About
E a tia COVID-19 ni karawata riki te kanganga ibukia tabeman ataein te reirei ao utu aika kain Te Betebeke, n aron rotakin mweraoia ao aia kekeiaki n te reirei.

Pacific Education Support Fund - Mwane ni Buoka ibukin Boutokakin aia Reirei kain Te Betebeke

A mwaiti mwakoro ao botaki ni mwakuri ibukia kaain te Betebeke aika a boutokaia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke bwa a na wakina te reirei inanon tain kaitaraan ao totokoan butin te COVID-19, ao n taraia raoi bwa a reke boutoka ao makuri n ibuobuoki nakoia ataein te reirei ao utu aika kain te Betekebeke.

E tauraoi te Pacific Education Support Fund ibukia taan mwakuri ibukin mwakoro, kurubu ao botaki ni mwakuri ibukin buokaia ataein te reirei ao aia utu ni kainnanoia aika a irekereke ma aia reirei ao mweraoia aika a reke man ao/ke ni korakora riki man te COVID-19. Kainnano aika a irekereke ma te reirei bon kainnano ao boutoka aika a kainnanoaki ibukin karekean te reitaki ae e tamaroa bwa e na uaana ibukia ataein te reirei aika kaain Te Betebeke. E iri ma boutokan te mweraoi ao karikirakean te reitaki ae e tamaroa. Aikai tabeua katoto ibukin taian moan kakatai:

 • Karikirakean te reitaki imarenaia utu aika kaain Te Betebeke ao taabo n reirei man karekean te itoman ao boutokakin te manga reitaki irouia utu ao ataein te reirei.
 • Katomakia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke ma waaki aika a na buoka kainnanoia aika a irekereke ma te reirei, n aron kataneaia n taabo n reirei ao karekean kawai ibukin kateimatoan te reirei ma kataneiai.
 • Boutokakin okiran te reirei n te tabo n reirei ke aia reirei ataei aika a uarereke ao kakaen reirei ao te kataneiai aika a botau ibukia.
 • Boutokakia ataein te reirei aika kain Te Betebeke bwa a na kakaonimaki ni kaea te reirei ao ni kateimatoa te reitaki.

Te Pacific Education Support Fund bon mwangan te COVID-19 Response and Recovery Fund ao e karina $39.7m ibukin aua te ririki (2020/21 nakon 2023/24) nakon broker support ibukin boutokakia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke bwa a na kona n reirei.

A kona ni kuneaki ikai rongorongo ibukin karekean te mwane ni buoka ao te bwebwa ibukin karekean te mwane ni buoka.

Te kataumwane (Tibwangaia Aono)

E na tauraoi $6m ibukin nimaua aono 2021/22. Akea tian mwaitin te mwane ni buoka ae ko kona n bubuti, ma e na riai n aki riaon mwaitin te kataumwane ibukin am aono. E a tia n tibwaaki te mwane ni buoka n aron aio:

 • $4m ibukin Auckland
 • $344,000 ibukin Waikato
 • $211,000 ibukin Hawke’s Bay-Tairāwhiti
 • $941,000 ibukin Wellington
 • $484,000 ibukin Canterbury ao Chatham Island

Mwaitin te mwane ni buoka ae e katannakoaki ibukin Auckland e katereterea mwaitia ataein te reirei aika kaain Te Betebeke ao aron rotaakia ni bibitakin Karinanin te COVID-19. E korakora mwaitia ataein te reirei aika kain Te Betebeke aika a mena n aono aika nimaua aikai, e boboto aei i aon mwaitia – n ikotaki ma kakaokoron kainnanoia aomata n aono nako.

Bwaai aika a kainnanoaki

Ibukin karekean te mwane ni buoka aei, ko na riai kona ni kaitarai bwaai aika a kainnanoaki aikai:

 • Ngkoe te kurubu /botaki ni mwakuri ibukin te mwakoro, te botaki n aro ke te tabo ni mwakuri ibukin te botanaomata aika a mena n aono n reirei aikai: Auckland, Waikato, Hawke’s Bay-Tairāwhiti, Wellington, ke Canterbury ao Chatham Islands
 • E a tia ni kinaaki am kurubu iaan te tua ao iai ana bank account ae e titebo arana ma are n te tua
 • Ngkoe, ao kain am kurubu, bon kain Nutiran ke taian permanent residents i Nutiran ao kam maeka i aon Nutiran
 • E na karaoaki ao n wakinaki am karikirake n teuana mai buakon nimaua aono aika a oti i eta ao e na boutokaia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke bwa a na karekei buoka ao boutoka ao man ira te waaki n reirei
 • A kona ni karaoaki bwaai man kabonganakin te mwane ni buoka bwa a na tauraoi n akea booia nakoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke
 • E na akea aia taarau ke baen am kurubu/ke kanganga ma te tua (i.e. ko aki kona ni kabwara taarau, ke ko kateaki n te bowi, ao a mwaiti riki).

A kona botaki ni mwakuri aika iai ke akea aia boraraoi ma te Ministry ni karina aia bebwa ni bubuti.

A kariaiakaki botaki ni mwakuri aika a tia n reke irouia te mwane ni buoka ibukin 2020/21 ni manga karina riki aia bebwa ni bubuti. Ibukin rinanoan am bubuti, ao e na taraaki mwiin am karikirake man te moan raun. Ko na riai ni karina bwaninin rongorongon te mwane ae e a tia n reke iroum inanon te booma ni bubuti.

Ko kona ni bubuti te mwane ni buoka ibukin reitan ke karababan am karikirake ae ko karaoia ngkai. Ko na riai ni karina bwaninin rongorongon te mwane ni buoka ae e a tia n reke iroum ibukin am karikirake inanon te booma ni bubuti.

Ko kona ngkoe te tia karaoa te application ni karina tii teuana am bebwa n teuana te aono ibukin te Support Fund. Ko kona ngkoe ae te partner ke te associate ni karaoa teuana te application ke e mwaiti riki, ma e ngae n anne, a aki kona botaki ni mwakuri ni karaoa te bebwa ni bubuti ae mwaiti iaan teuana te aono.

E aki mwaneni waaki aikai te Pacific Education Support Fund: 

 • Reirei ibukia ataei aika a uarereke, kuura n reirei ao reirei aika a rietata, a aki butimwaeaki aia bubuti ibukin te Pacific Education Support Fund ma a kona ni butimwaeki ibukin te Pacific Education Innovation Fund, ikai.
 • Waaki aika a tia ni mwanenaki bwa a na karaoaki reirei n aia reirei ataei aika a uarereke, kuura n reirei ao botaki n reirei aika a rietata (mwakuri aika a wakinaki n tabo n reirei ibukia ataei aika a uarereke, kuura n reirei ao reirei aika a rietata).
 • Waaki ni karekemwane ao/ke waaki ni karikirake ibukia botaki ni mwakuri, te katoto, kabonganakin te mwane ni buoka ibukin te karikirake.
 • Waaki aika a boou aika a aki boraoi ma ana botoniango te mwane ni buoka aei.
 • Burokuraem ao waaki aika a riki i tinaniku, n ikotaki ma aaba aika a mena iaan NZ.
 • Kabane mwane i aon kateitei ke bwai ni mwakuri
  • A na aki mwanenaki bwai ni mwakuri; e bon kona naba te Botaki n Reirei (Ministry of Education) n kariaia tangoan bwaai aika a bongana (e.g. laptops) ma e tiku te babaire irouna.
 • Mwananga nako tinaniku.

Bwaai aika a taraaki ibukin rinanoan karaoan te bubuti

A na manga rinanoaki beebwa ni bubuti aika a kariaiakaki ni kaineti ma bwai aika a kainnanoaki aikai:

 • E na kanga te bubuti ni kakoroa bukin ana botoniango te mwane ni buoka
 • Iai kakoauan te karikirake bwa e buoki kainnanoia ataein te reirei aika kain Te Betebeke ao n taobaraea te kainnano ae e irekereke ma te reirei ae e reke ke ni korakora riki man te COVID-19
 • Kakoauan ae iai korakoram/konabwaim ni waakina te karikirake ae ko iangoia
 • E tau buokan am karikirake are e na buoka rikirakeia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke

Ti rang n nano n:

 • Tera ae ko na karaoia n am karikirake, n ikotaki ma tera bitaki aika a na reke nakoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke
 • E na kanga am karikirake n tobwai kainnanoia n te reirei ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke
 • Antai ataein te reirei ao utu aika a na boutokaaki n am karikirake
 • Iraua mwaitin te mwane ni buoka ae ko kainnanoia

Additional Information