Home About
E karekei kanganga aika a boou n te reirei te COVID-19 ao e kakorakorai riki kanganga aika a tia n riki n aron rikiraken te kakaokoroaki te kakaokoroaki.

Pacific Education Innovation Fund

E a tia COVID-19 ni katereterei waaki aika a boou ao man mwaiti aika a tia n karaoaki n aia mwakoro kain Te Betebeke ibukin kateimatoan te reitaki, kamanoaia ao maiuraoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke inanon waakin te reirei.

Ibukin kinaakin ao boutokakin waaki aika a boou aikai, e a manga uki riki te Pacific Education Innovation Fund ibukin 2021/22. E taketeni waaki aika a boou aika a boutoka mweraoia ataein te reirei aika kaain Te Betebeke ao kainnanoia ni kanoan te reirei, aika a tia n rotaki n te COVID-19, n ikotaki ma te waaki n reirei aika te Pacific bilingual and immersion education.

Ti kakaei kawai aika a boou, aika a na karekea te ikarekebai ao kawai aika a kaokoro ibukin te anga reirei nakoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke bwa a na kauarerekea mwin ana mwakuri te COVID-19, nakon aia reirei n ikotaki ma:

 • waaki ao kawai n anga reirei aika a kaokoro ao n onoti ibukia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke aika a na karaoaki ke a na karababaki;
 • karaoan ke karababan kanoan te reirei aika a onoti nakoia kurubu ibukia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke; ao
 • buroukuraem ke karikirake aika a wakinaki irouia kain Te Betebeke ibukia kain te Betebeke ibukin tobwakin kainnano aika a kaineti ma te reirei ao te mweraoi.

Waaki n reirei aika te Pacific bilingual and immersion education

Te waaki n reirei ae te bilingual and immersion education bon te waaki are a na kona iai ataein te reirei ao utu n reirei n ira kanoan te reirei ae tabangaki (national curriculum) rinanon taetaen Te Betebeke. E aki karinaki reiakinan taetaen aban Te Betebeke bwa te kauoua n taetae.

Ibukin te Innovation Fund:

 • Te bilingual education bon te waaki n reirei are e kabonganaki iai taetaen aban Te Betebeke ibukin te kabwarabwara ke te anga reirei. E karaoaki aei 50% te tai ke e nako riki.
 • Te immersion education bon te waaki n reirei are e kabonganaki iai taetaen aban Te Betebeke ibukin te kabwarabwara ke te anga reirei. E karaoaki aei 80% te tai ke e nako riki.
 • Taetaen Te Betebeke bon aia taetae kain te aba n aonon Te Betebeke.

E kantaningaia te Ministry bwa bubuti ibukin te bilingual and immersion education a na kamatatai raoi irekereken aia karikirake ma Te Whāriki ao Kanoan ana Reirei Nutiran, ngkana e riai.

A kona ni kuneaki ikai rongorongo ibukin karekean te mwane ni buoka ao te bwebwa ibukin karekean te mwane ni buoka.

Te kataumwane (Tibwangaia Aono)

N 2021, a kona taan reirei, taabo n reirei, kurubu n te mwakoro, botaki ni mwakuri, taan kakae ao tia reirei man kura n reirei aika a rietaata man taabo nako i aon Aotearoa ni bubuti te mwane ni buoka ibukin boutokan mweraoia ao kainnanoia n aia bwai n reirei ataein te reirei ao utu aika kain Te Betebeke, aika a reke man ao/ke a korakora riki man te COVID-19, man karinan ni mwane ni buoka aika uoua: 

 1. $2.5m ibukin waaki aika a boou aika te Pacific bilingual and immersion education n aia reirei ataei aika a uarereke ao taabo n reirei; ke
 2. $3.5m ibukin waaki aika a boou ibukin boutokan te mweraoi ao kanoan te reirei aika a kainnanoaki ibukin aia reirei kain Te Betebeke. 

E na tauraoi $6m ni katoa ririki ni karokoa 2023/24.

Tibwaakin te mwane ni buoka

Taibora aikai a kaoti aron tibwaakin te mwane ni buoka: 

Aono $3.5m ibukin waaki aika a boou $2.5m ibukin waaki n reirei aika te bilingual ao te immersion

Tai Tokerau

$32,270.00

$7,470.00

 

Auckland

$2,419,940.00

$2,250,000.00

Waikato

$134,100.00

$31,000.00

Bay of Plenty

$74,180.00

$17,170.00

 

Taranaki, Manawatu, Whanganui

$84,920.00

$19,660.00

 

Hawkes Bay, Tairāwhiti

$82,410.00

$19,075.00

 

Wellington

$366,790.00

$84,900.00

 

Nelson, Marlborough, West Coast

$34,710.00

$8,030.00

 

Canterbury, Chatham Islands

$188,600.00

$43,655.00

 

Otago Southland

$82,080.00

$19,000.00

 

 

 

 

 • Tibwaakin te mwane ni buoka nakon taian aono (Regional Funding) ni kaineti ma mwaitia ataein te reirei aika kain te Betebeke n aono aika a kakaokoro.
 • Angiin te mwane ni buoka ibukin ana karinan te waaki n reirei ae te Pacific bilingual ao immersion education e nakon Auckland ibukin ae e mwaiti kakabonganakin te waaki n reirei aio n te aono aei.

Bwaai aika a kainnanoaki

Ibukin karekeana, ko na riai ni karekei bwaai aika a kainnanoaki aikai – bon ngkoe:

 • Te kurubu ke taan tei ibukin aia reirei ataei aika a uarereke, kuura n reirei ao/ke botaki n reirei ake a rietata. E kona n iri ma:
  • Aia kurubu ataein te reirei aika iai irekerekeia ma te reirei, te botaki n reirei ae e rietaata ke te kurubu n te mwakoro/botaki ni mwakuri ibukin te mwakoro
  • Aia kurubu kaaro ao utu aika iai irekerekeia ma te reirei ibukia ataei aika a uarereke, kuura n reirei, te botaki n reirei ae e rietaata ke te kurubu n te mwakoro/botaki ni mwakuri
  • E tei te Kāhui Ako ibukin te botaki n reirei, aia reirei ataei aika a uarereke ao/ke taian botaki n reirei aika a rietaata
 • Kurubu n te mwakoro ao botaki ni mwakuri ibukin te mwakoro, n aron taian aro.
 • Taan kakae ao taan reirei aika a irekereke ma kuura n reirei aika a rietaata ke botaki ni kakae.
  • Botaki ni mwakuri ibukin te reirei ao te botanaomata.
 • E kinaki i aan te tua te kurubu ae ko karaoa te bubuti ibukina.
 • Ngkoe ke kain am kurubu aika 18 ami ririki ni maiu ke iaona riki.
 • Ngkoe, ao kain am kurubu, aika kaain Nutiran ke taian permanent residents i Nutiran ao kam maeka i aon Nutiran.
 • E karioaki ao n karaoaki am waaki ae e boou aei i Nutiran bwa e na boutokaia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke.
 • E boraoi am iango ae boou ma kanoan te reirei ao/ke mweraoia ataein te reirei.
 • A na tauraoi bwaai n reirei n akea booia aika a reke man te mwane ni buoka nakoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke.
 • Akea ana taarau am kurubu, ana kanganga iaan te tua ke kanganga riki tabeua (i.e. te taarau, ke kanganga ma te tua etc.).

Ibukin te mwane ni buoka ae te Biligual and Immersion fund, a na moanibwaiaki naake iai aia itoman ma aia tabo n reirei ataei aika a uarereke ke reirei aika iai ataein Te Betebeke iai aika uoua neweia ao maiuakinan aia katei inanon aia waaki n reirei, n ikotaki ma naake man te mwakoro.

A kona botaki ni mwakuri aika iai ke akea aia boraraoi ma te Ministry ni karina aia bebwa ni bubuti.

Naake a kariaiakaki aia bebwa n bubuti ibukin te mwane ni buoka inanon te ririki 2020/21, a kona ni karina riki aia bebwa ni bubuti.

Ibukin rinanoan am bubuti, ao e na taraaki mwiin am karikirake man te moan raun. Ko na riai ni karina bwaninin rongorongon te mwane ae e a tia n reke iroum inanon te booma ni bubuti.

Ko kona ni karawata mwaitin am bebwa n bubuti ae ko kan karini.

A kona tani bubuti ni karini aia bebwa n bubuti ibukin aia karikirake ae ti teuana, ma e na riai ni karaoaki te bebwa ni bubuti ae e kaokoro ibukin taian aono.

Ko kona ni bubuti te mwane ni buoka ibukin reitan ke karababan am karikirake ae ko karaoia ngkai. Ko na riai ni karina bwaninin rongorongon te mwane ni buoka ae e a tia n reke iroum ibukin am karikirake inanon te booma ni bubuti.

E na aki kona te Innovation Fund (mwane ni buoka ibukin iango aika a boou) ni mwanenii bwaai aikai: 

 • Waaki aika a tia ni mwanenaki bwa a na karaoaki ibukin aia reirei ataei aika a uarereke, taabo n reirei ao reirei aika rietata (waaki aika a tia n karaoaki n aia tabo n reirei ataei aika a uarereke, reirei ao reirei aika rietata)
 • Ibukin waaki ni karekemwane ao/ke waaki ni karikirake
 • Burokuraem ao waaki aika a riki i tinaniku, n ikotaki ma aaba aika a mena iaan NZ
 • Kabane mwane i aon kateitei ke bwai ni mwakuri
  • A na aki mwanenaki bwai ni mwakuri; e bon kona naba te Botaki n Reirei (Ministry of Education) n kariaia tangoan bwaai aika a bongana (e.g. laptops) ma e tiku te babaire irouna.
 • Mwananga nako tinaniku.

Bwaai aika a taraaki ibukin rinanoan karaoan te bubuti

A na manga rinanoaki beebwa ni bubuti aika a kariaiakaki ni kaineti ma bwai aika a kainnanoaki aikai:

 • Iai kakoauan te karikirake bwa e buoki kainnanoia ataein te reirei aika kain Te Betebeke ao n taobaraea te kainnano ae e irekereke ma te reirei ae e reke ke ni korakora riki man te COVID-19.
 • E na kanga am iango ae boou ni karekea te bitaki ibukia ataein te reirei aika kaain Te Betebeteke
 • Kakoauan ae iai korakoram/konabwaim ni waakina te karikirake ae ko iangoia
 • Te kataumwane ae e a iri ma bwain mwakuriana aika a bobonga raoi ao man kaotia bwa e bongana mwanenakina

Ti kan ataia bwa e na kanga am waaki ae e boou ni boutoka te reirei ibukia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke man aanga aikai:

Teuana mai buakon

 • Karaoan waaki n reirei aika a boou ibukin tobwakin kainnanoia ao mweraoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke ibukin kanoan te reirei aika a riki man ao/ke a korakora riki man te COVID-19. Te waaki ae e boou bon te rabakau ni kario, ao aanga aika a boou ao man kakaokoro ibukin tobwakin kainnanoia kain am mwakoro n te reirei

KE

 • Karaoan waaki n reirei aika a boou ibukin tobwakin kainnanoia ao mweraoia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke ibukin kanoan te reirei n tain te COVID-19

Ti rang ni kan ataa:

 • Tera te iango ae boou ae e na noraki n am karikirake
 • E na kanga am waaki ae e boou n tobwa kainnanoia ataein te reirei aika a rotaki n te COVID-19
 • Ko na kanga n roko irouia ataein te reirei ao utu aika kain Te Betebeke ao e na kanga ni karekea te bitaki
 • Tera ae ko na karaoia ibukin waakinan am karikirake
 • Ko na kanga ni boutoka am karikirake ao tera te rikirake nakoia ataein te reirei man Te Betebeke ae e na reke mai iai

Te tutuo ao te ribooti

Ko na kantaningaki bwa ko na ribotina mwiin am karikirake. E na katauraoaki bwaninin rongorongon bwaai aika a kainnanoaki ibukin te ribooti nakoia naake e reke te mwane ni buoka irouia.

Additional Information