Home About
E a tia te Botaki n Reirei (Ministry of Education) ni katauraoi uoua mwane ni buoka ibukin boutokakin kanakoraoan aia reirei ao mweraoia kain te Betebeke n tain COVID-19.

Te Pacific Education Innovation Fund ao te Pacific Education Support Fund bon mwangan te mwane ni karikirake ae mwaitina $80.2m ibukin aia Reirei kain Te Betebeke man te COVID-19 Response and Recovery Fund ae e katanoataaki n Te Koranikaeti ni Mwakuri ibukin Reireia Kaain te Betebeke (Action Plan for Pacific Education) 2020-2030.

A kaineti ma ana kataratara te Tautaeka i aon te mweraoi ao irakin te reirei, n ikotaki ma kateirakeaia taan Kaira Kanoan te Reirei aika a boou, te Urgent Response Fund, boutokan marurungin aia iango ataein te reirei, boutokan mweraoia taan anga te reirei, ao reken buokaia ibukin kairan kawaia n te reirei ao kanganga riki tabeua aika a onoti nakoia.

Ngkana ko katomaia ataein te reirei aika kain Te Betebeke ma te waaki n reirei ke iai am iango aika a boou ibukin boutokakia ataein te reirei aika kain Te Betebeke ma aia utu, ko kona n kanoa am bebwa n bubuti ibukin karekean te Pacific Education Support Fund ke te Pacific Education Innovation Fund inanon 2021.

Ngkana e aki butimwaeaki am bubuti ibukin te mwane ni buoka n 2020, a na riai n reke taeka n ibuobuoki aika a na buoka katamaroan am beebwa n bubuti ibukin te raun ae ngkai. Ngkana e tuai n reke, taiaoka reitaki ma te aobiti n am aono.

Te kabwarabwara ae e kimototo ibukin te Tranche 2 Pacific Education Support ao te Pacific Education Innovation Funds

PACIFIC SUPPORT FUND (Mwane ni Buoka ibukin Boutokakia kain Te Betebeke)

E na katannakoaki tibwaia nimaua aono (Auckland, Waikato, Hawke’s Bay-Tairāwhiti, Wellington, ao Canterbury ao Chatham Islands)

E tauraoi te mwane ni buoka ibukia taan mwakuri ibukin mwakoro, kurubu n te mwakoro ao botaki ni mwakuri, bwa a na buokia ataein te reirei ao aia utu ni kaitarai kainnanoia aika a kaineti ma te reirei ao mweraoia aika a reke man ao/ke ni korakora riki man te COVID-19. E kona n iri ma aikai:

  • karikirakean te reitaki imarenaia utu aika kaain Te Betebeke ao taabo n reirei man karekean te itoman ao boutokakia utu ao ataein te reirei bwa a na manga reitaki.
  • katomakia ataein te reirei ao utu aika kaain Te Betebeke ma waaki aika a na buoka kainnanoia aika a irekereke ma te reirei, n aron karekean kawai ibukin kateimatoan te reirei ao te kataneiai ake a karaoaki n tabo n reirei.
  • boutokakia ataein te reirei bwa a na okiri kura n reirei aika a rietaata, reirei ke taabo n reirei ibukia ataei aika a uarereke, ao kakaean kawai ibukin te reirei ao kataneiai aika a botau ibukia.
  • boutokakia ataein te reirei aika kain Te Betebeke bwa a na kakaonimaki ni kaea te reirei ao ni kateimatoa te reitaki.

Bwaninin rongorongon te Support Fund

PACIFIC INNOVATION FUND (Mwane ni buoka ibukin karekean iango aika a boou ibukia kain Te Betebeke)

N 2021, a kona taan reirei, taabo n reirei, kurubu n te mwakoro, botaki ni mwakuri, taan kakae ao tia reirei man kura n reirei aika a rietaata man taabo nako i aon Aotearoa ni bubuti reken te mwane ni buoka ibukin karikirake ke iango aika a boou aika a na boutoka mweraoia ao kainnanoia ni kanoan te reirei ataein te reirei ao utu aika kain Te Betebeke, aika a reke man ao/ke ni korakora riki man te COVID-19. Uoua karinanin te mwane ni buoka aika a tauraoi:

  • Karaoan kataneiai aika a boou i aon te Pacific bilingual and immersion education n aia reirei ataei aika a uarereke ao taabo n reirei; ke
  • Kataneiai aika a boou ao a taabangaki ibukin boutokan te mweraoi ao kanoan reirei aika a kainnanoaki ibukin aia reirei kain Te Betebeke.

Te iango ae e boou bon te rabakau ni kario, ao aanga aika a boou ke a kakaokoro ibukin kaitaraan kainnanoia kain am mwakoro n te reirei.

Bwaninin rongorongon te Innovation Fund