Home About
Na fai e te Matāeke tau Akoakoga ni vaegā tupe e lua ke fehoahoani ai ki nā tamaiti āoga Pahefika ke manuia nā taumafaiga i nā akoakoga ma te ola lelei i te taimi o te COVID-19.

Ko te Pacific Education Innovation Fund – Fakatupega mō ni Aitia Fōu tau Akoakoga mō Pahefika ma te Pacific Education Support Fund – Fakatupega Fehoahoani ki nā Akoakoga mō Pahefika ko he vāega e o te fakatupega e $80.2m mo nā akoakoga mo Pahefika i loto o te COVID-19 Response and Recovery Fund na fakailoa i loto o te Peleni Gāluega mo nā Akoakoga a te Pahefika (Action Plan for Pacific Education 2020-2030).

E fetaui ma nā kikilaga fakalauaitele a te Mālō āgai ki te ola lelei ma te auai o tamaiti āoga ki nā āoga, e aofia ai te fakatinoga o nā gāluega fōu e taku ko te Curriculum Lead, ko te Fakatupega mō ni mea fakavave (Urgent Response Fund), fehoahoaniga mō te ola mālōlō lelei o māfaufau o tamaiti āoga, fehoahoaniga mō te ola lelei o faiāoga, vēnā ke faigofie ke maua ni takiala āgai ki ni fehoahoaniga fakatatau ki ni fakafitāuli o ni tino (counselling services).

Kāfai e fehokotaki ma nā tamaiti ākoga o te Pahefika kia a lātou akoakoga pe iei foki ni ō māfaufauga ke fehoahoani ki nā tamaiti Pahefika ma ō kāiga e mafai koe ka apalai mō te Pacific Education Support Fund – Fakatupega Fehoahoani ki nā Akoakoga mō Pahefika pe ko te Pacific Education Innovation Fund – Fakatupega mō ni Aitia Fōu tau Akoakoga mō Pahefika i te 2021.

Fakamātalaga pukupuku 2 Pacific Education Support Fund– Fakatupega Fehoahoani ki nā Akoakoga mō Pahefika ma te Pacific Education Innovation Fund – Fakatupega mō ni Aitia Fōu tau Akoakoga mō Pahefika 

FAKATUPEGA FEHOAHOANI KI NĀ AKOAKOGA MŌ PAHEFIKA (PACIFIC SUPPORT FUND)

Ko nā fakatupega e fakahoa ki ni kogāfenua e lima (Aukilani, Waikato, Hawke's Bay-Tairāwhiti, Ueligitone, ma Canterbury ma te Chatham Islands)

Ko te fakatupega e āvanoa ki nā gāluega tautua a nā komiuniti, vāega ma nā fakalāpotopotoga ke fehoahoani ki tamaiti āoga ma ō lātou kāiga ke tautali ai ki nā manakoga akoakoga ma nā manakoga tau te ola lelei e mafua pe fakalalahi ona kote COVID-19. Ko nā mea iēnei e ōno aofia ai:

  • ko nā vāfealoaki o nā kāiga Pahefika ma nā āoga e auala i te fatuga o ni fehokotakiga ma ni fehoahoaniga ki kāiga ma tamaiti āoga ke toe fehokotaki.
  • ko te fehokotaga o tamaiti āoga Pahefika ma na kāiga ma nā tautūaga e talafeagai e maua ai nā fehoahoaniga mō nā manakoga tau akoakoga, fakatakitakiga, ni akoakoga e maua i te mea e nonofo ai ma ke i ei ni āvanoa ki ni auala ke fakaauau ai nā akoakoga ma nā koleniga.
  • lagolago ia tamaiti āoga ke toe foki ki nā ākoga tulaga tolu nā ākoga tūlaga lua pe ko nā ākoga kāmata, ma hakili nā auala ki ni āoga ma ni koleniga e talafeagai.
  • fehoahoani ki te auai o tamaiti āoga ki nā akoakoga ma te fakatalanoaga o tamaiti āoga Pahefika. 

Ko iētahi fakamātalaga āgai ki te Fakatupega Fehoahoani ki nā Akoakoga mō Pahefika [Support Fund]

FAKATUPEGA MŌ NI AITIA FŌU TAU AKOAKOGA MŌ PAHEFIKA (PACIFIC INNOVATION FUND)

I te tauhaga 2021, ko nā faiaoga, faleākoga, fakalāpotopotoga a nā komiuniti, fale faigāluega tautua, ni tino hukehuke ma nā tino akoakogia (academics) i hō he kogafenua i Aotearoa e mafai ke fakatalohaga ke fakalelei ai te olaga lelei o tamaiti āoga Pahefika ma ō lātou kāiga fakatahia ai ma nā manakoga o te kalikalamu e pogai mai/pe fakalalahi ona ko te COVID-19 i ni faiga fōu kehekehe mai na fakatupega e lua:

  • Ko na fakatinoga fōu e fakaaogā ai nā gagana e lua a te Pahefika ma te Igilihi, vēnā nā ākoga kāmata a te Pahefika ma nā āoga tūlaga lua; pē
  • Ko nā fakatinoga fakalauaitele mō nā faiga fōu e tatau lava ke fakafetaui ki nā manakoga o te ola lelei ma te kalikalamu a nā akoakoga a te Pahefika.

Ko nā māfaufauga fōu (innovation) ko ni atiakega, ni auala fōu pe kehe foki ke fakamaliegia nā manakoga tau akoakoga a tō komiuniti. 

Ko iētahi fakamātalaga āgai ki te Fakatupega mō ni Aitia Fōu tau Akoakoga mō Pahefika Fakatupega Atiake (Innovation Fund)